ARCHIWUM PYTAŃ KONKURSOWYCH
z roku szkolnego 2005/2006


PAŹDZIERNIK 

 1. Przedstaw pochodzenia króla Polski Władysława Jagiełły, jego męskich przodków do dziadka  włącznie.

 2. Podaj kiedy Jagiełło przejął władzę na Litwie i wymień imiona jego dwóch największych wewnętrznych wrogów politycznych.

 3. Dowiedz się jakie zwyczaje (nawyki, przesądy) miał Władysław Jagiełło, których przestrzegał przez całe życie.

 

LISTOPAD

 1. Ustal, kto był małżonką króla Kazimierza Jagiellończyka, z jakiej dynastii pochodziła i ile dzieci mu urodziła (podaj imiona wszystkich)?

 2. Które z dzieci z małżeństwa Kazimierza Jagiellończyka i "matki królów" zostało władcami? Podaj imiona, państwo i lata panowania.

 3. Największym militarnym i politycznym sukcesem Kazimierza Jagiellończyka był sukces w wojnie trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim. Podaj, w którym  roku i gdzie zawarto pokój, na jakich warunkach i który z tych warunków był najważniejszy dla Polski?

 

GRUDZIEŃ

 1. W jakich latach panował Jan Olbracht. Ustal, o jaki jeszcze inny tron starał się król Polski i z kim o niego rywalizował?

 2. Jan Olbracht przyczynił się do umocnienia ekonomicznej pozycji  szlachty polskiej kosztem mieszczan i chłopów, nadając szlachcie wiele przywilejów gospodarczych na sejmie w Piotrkowie w 1496 roku. Ustal, jakie były to przywileje? (szukaj tzw. przywileje piotrkowskie)

 3. Wyjaśnij, z jakim wydarzeniem historycznym  jest związane powiedzenie: "za króla Olbrachta wyginęła szlachta"?


STYCZEŃ

 1. ról Aleksander Jagiellończyk w czasie swojego krótkiego panowania, prowadził aktywną politykę zagraniczną. Ustal z jakimi dwoma państwami zamorskimi prowadził rokowania w celu zawarcia sojuszu.

 2. Aleksander Jagiellończyk w latach 1500 - 1503 prowadził wojnę z Wielkim Księstwem Moskiewskim, które najechało wschodnie ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ustal z kim król zawarł sojusz przeciwko Moskwie i czym się zakończyła ta wojna.

 3. Wyjaśnij, dlaczego uchwalona w 1505 r. przez sejm walny konstytucja "Nihil novi" była ważna dla rozwoju polskiego parlamentaryzmu i demokracji szlacheckiej w Polsce.


LUTY

 1. Król Zygmunt I Stary miał dwie żony. Podaj jak się nazywały, z jakich rodów i  państw pochodziły. Podaj także w jakich latach były żonami Zygmunta I Starego.

 2. W 1514 roku hetman Konstanty Ostrogski rozbił w bitwie pod Orszą armię moskiewską. Był to jeden z niewielu sukcesów w II wojnie moskiewskiej. Ustal ile było wojen z Moskwą za panowania Zygmunta I Starego i podaj w jakich latach one się toczyły.

 3. Najważniejszym dzwonem dla Polaków jest "Dzwon Zygmunta", który bije tylko w najdonioślejszych dla Polaków chwilach. Ustal z jakim bardzo ważnym wydarzeniem historycznym jest związane powstanie tego dzwonu i z czego został odlany (pochodzenie materiału).


MARZEC

 1.  W 1515 roku odbył się zjazd trzech monarchów w Wiedniu z udziałem Zygmunta I Starego. Ustal jak nazywali się dwaj pozostali monarchowie i podaj postanowienia tego kongresu.

 2. Druga żona Zygmunta I Starego Bona Sforza była wyjątkowo ambitną kobietą. Ustal do czego dążyła, co chciała zmienić w Polsce oraz kto tym tym zmianom próbował się sprzeciwić.

 3. Historycy do największych sukcesów politycznych Zygmunta I Starego zaliczają "hołd pruski". Uzasadnij, że mają oni rację.


KWIECIEŃ

 1. Zygmunt II August miał 9 lat kiedy został królem Polski,  wówczas żył jeszcze jego ojciec. Ustal, w którym roku Zygmunt II August został królem Polski i kto doprowadził do jego wyboru na króla Polski i koronacji jeszcze za życia Zygmunta I Starego.

 2. Ustal, z jakimi kobietami był związany Zygmunt II August, która z nich była jego największą miłością i co się z nią stało?

 3. W 1569 roku Zygmunt II August doprowadził do unii realnej między Polską i Litwą. Ustal, jakie ultimatum musiał postawić litewskim przeciwnikom ścisłego połączenia się Litwy z Polską.


MAJ

 1. Podaj ilu było władców z dynastii Jagiellonów, panujących w Polsce?

 2. Którego z Jagiellonów uważasz za najlepszego władcę? Uzasadnij swoją odpowiedź.

 3. Wybierz jedno, najważniejsze według Ciebie,  wydarzenie z historii Polski od roku 960 (początek panowania Mieszka I) do roku 1572 (koniec panowania dynastii Jagiellońskiej w Polsce). Uzasadnij swój wybór.